Du behöver inte bottenmåla - nu kommer båtbortstvättarna på västkusten

Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Nu satsas det på 3 borsttvättar på Västkusten - Smögen, Stenungsund och Marstrand. Nästa år ser det ut att bli fler.

Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt då även lite påväxt leder till att bränsleförbrukningen ökar och att båtens manövreringsegenskaper ändras. 

Den nu helt dominerande metoden för att minska påväxt på båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg. Men genom dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar. 
Både traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och många påstått miljöanpassade färger innehåller farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. Hela 80 procent av giftläckaget från färgerna sker i vattnet på sommaren. Återstående 20 procent sker vid landtagningen på hösten.

Alternativa metoder
Det finns flera metoder för att undvika eller ta bort påväxten och nya tekniker utvecklas efter hand.
Borsttvätta i vattnet. Längs östersjökusten, och särskilt kring Stockholm finns flera borsttvättar.
Lyft och högtryckstvätta. Detta behöver göras några gånger per säsong beroende på när påväxten sker och hur mycket det växer. Om du har tagit bort all gammal färg behövs ingen spolplatta.
Skrubba för hand. Det finns flera produkter på marknaden som du kan ta hjälp av.
Spänn skyddsduk under båten. Duken sätts upp på din båtplats.
Förvara båten ovan vattenytan och sjösätt när den ska användas. Mindre båtar kan förvaras på trailer på land. Men för både stora och små båtar kan en lyftanordning på båtplatsen vara en bra lösning.

Havs- och vattenmyndigheten har låtit sammanställa en presentation om olika alternativ till båtbottenmålning. Här finns mer information om de olika alternativen och bra bilder på olika lösningar och konstruktioner.

På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om du tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren.
Även på västkusten finns goda möjligheter att tvätta din båtbotten istället för att måla den. I Havstulpanprojektet på västkusten 2012 dokumenterades påväxdynamiken och möjligheterna till mekanisk rengöring.

Bottenmåla ändå?
Om du ändå väljer att bottenmåla din båt är det viktigt att tänka på att bottenfärger räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkänns av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.
Att båtbottenfärger är miljögodkända av Kemikalieinspektio­nen innebär inte att de är miljövänliga. Var därför försiktig när du tvättar, målar eller tar bort färg!
Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen
Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergifram­kallande ämnen finnas i produkterna. Täckande klädsel, handskar och ett enkelt munskydd kan skydda mot exponering och inandning av färg och slipdamm.
Slipdamm och färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen. Speciella regler gäller vid hantering och mellanlagring av miljöfarligt avfall. Kontakta din kommun för mer information.

Spola över spolplatta
Renspolning av båtbotten ska ske över en spolplatta med grovrensränna och som är ansluten till en reningsanordning. Att spola av båtbotten på gräsmattan eller garageuppfarten rekommenderas inte eftersom det finns risk att förorenat spillvatten läcker ner i dagvattenbrunnar, vattendrag och sjöar.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för båtbottentvättning. Dessa är en vägledning för kommunernas arbete med fritidsbåtshamnar. Kontakta din kommun för mer information och vad som gäller i enskilda fall.

Saken ble først publisert på www.havochvatten.se.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter