Velkommen til et unikt miljøtokt i Ytre Oslofjord

Vestfold fylkeskommune inviterer til et unikt miljøtokt i Ytre Oslofjord 3-4. mai 2017.

Miljøtoktet vil ha base på Borge Hotell som ligger på Husøy (www.hotellborge.no/). Derfra drar Kongsberg Maritime sitt forskningsskip Simrad Echotil ut på tokt for undersøke sjøbunnen på utvalgte steder. 

Målgruppe er ressurspersoner som arbeider med forsking og forvaltning med fokus på kunnskaps- bygging og forvaltning av havet. Hvordan kan dette kobles til næringslivets utvikling av teknologi? 
Hovedtema er hvordan AUV teknologi (Autonomous Underwater Vehicle) kan benyttes innen helhetlig havforvaltning. Ytre Oslofjord vil bli brukt til å belyse de utfordringer og muligheter vi står ovenfor. 

HELHETLIG VANNFORVALTNING I HAVET - HVORDAN FÅR VI TIL DETTE? 
Miljøtoktet tar sikte på å samle og dele tverrfaglig kompetanse innen forskning, teknologi og forvaltning med mål om å etablere en bredere plattform for helhetlig forvaltning av havet ved bruk av avansert undervannsteknologi. 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Vi vil kartlegge et større havbunnsområde med fokus på marint søppel/tapte fiskeredskaper, skipsvrak, marinearkeologi, miljøtilstand, geologi og løsmasser i havområdet mellom Færder og Ytre Hvaler nasjonal- park. Vi vil undersøke miljø- og ressurstilstanden på grunne områder og ned mot 350 m dyp. 

ARBEIDSFORM 
Vi har til hensikt å gjøre et dypdykk mellom fag og teknologi, - ser vi nye muligheter? 

TEMA 1. AVFALL OG MILJØ. 
-  Kartlegging og drøfting av løsninger for innsamling av marint søppel fra sjøbunnen.

-  Metodeutvikling for å spore og rydde opp tapte hummerteiner/andre fiskeredskaper.

TEMA 2. MILJØOVERVÅKNING – OSEANOGRAFI.
-  Teknologien som verktøy i arbeidet med oseanogra .
-  Hvilke behov har forskere?

TEMA 3. MILJØOVERVÅKNING – ØKOSYSTEM OG ARTSMANGFOLD
-  Teknologien som verktøy i overvåkning av økosystem og marint artsmangfold.
-  Hvilke behov har forskere innen økosystem og artsmangfold?

OPPSUMMERING: TEKNOLOGI OG FORSKNING
-  Drøfte valg av teknologisk plattform for å identi sere beste teknologi.

-  Mulighet for samordning av overvåknings - og forskningsprogram for best mulig kost nytte.
Diskusjon i gruppene har som mål å levere et kortfattet notat som viser dagens tilstand og de muligheter som bør drøftes visere. Kartleggingen vil også kunne gi ny kunnskap om geologi og løsmasser i feltområ- det, samt hva som ligger gjemt på sjøbunnen.

Program med påmelding vil bli sendt ut innen medio mars 2017. Utgifter til reise, overnatting mm dekkes på vanlig måte av egne arbeidsgivere.

Last ned program og invitasjon her.

DERSOM DU HAR NOEN SPØRSMÅL VENNLIGST KONTAKT:

Lars Wilhelm Solheim
E-post: larswilhels@vfk.no
Mobil: +47 954 26 205

Atle Gran
E-post: atle.gran@km.kongsberg.com
Mobil: +47 982 56 691 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter