detta är ren kustlinje

Ren kustlinje är ett gränsöverskridande samarbete kring den gemensamma utmaningen marint avfall i området Öresund-Kattegat-Skagarrak. Projektet kommer att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden och syftar till att reducera tillflödet och mängden marint avfall i havet och på stränderna.

Genom ökad samverkan har berörda aktörer inom Öresund-Kattegat-Skagerrak området goda förutsättningar för att enskilt och tillsammans kunna skapa en fungerande organisation och struktur för ökad och bättre hantering av det marina avfallet. Genom förebyggande aktiviteter och fokus på ökad återanvändning och återvinning önskar man minska miljöpåverkan och skapa nya värden från det marina avfallet som i botten är ett internationellt miljöproblem. 

övergripande projektmål

 Reducera mängden skräp i havet och på stränderna

 • att skapa en plattform för det långsiktiga arbetet inom det geografiska området (Interreg KASK)
 • att koppla arbetet till pågående arbete inom Helcom och OSPAR
 • att utveckla arbetsformer och finansieringsmodeller för att omhänderta marint skräp och avfall
 • att utveckla gemensamma forskningsmetoder samt föra ut resultaten på en lokal nivå
 • att gör fler medvetna om problemet samt öka kunskap och engagemang kring marint skräp

innovationsområden

Ren Kustlinje ingår i Interreg programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak och har beviljats ett stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under insatsområdet Innovation arbetar projektet mot programmets specifika mål Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området. Mer information om ÖKS-programmet finner ni via denna länk.

projektorganisation

definition marint skräp

(UNEP:s definition av marint skräp)
"Med marint skräp menas tillverkade föremål eller delar av föremål som man har kastat bort eller lämnat kvar eller oavsiktligt förlorat och som direkt eller indirekt hamnar i havet, i kustvattnet eller på stränderna."

(OSPAR 2009)
Alla fasta material från mänsklig aktivitet som är övergivna eller på annat sätt hamnar i den marina miljön. 

 • Innehåller avfall från landbaserade källor som transporteras till havet av floder, avlopp eller vind. 
 • Kan bestå av plast, trä, metall, glas, gummi, textil, papper etc. 
 • Omfattar inte avfall i flytande form, som mineral eller vegetabilisk olja, paraffin och andra kemikalier. 
 • Biologiskt nedbrytbart avfall från fisket och vattenbruket omfattas inte heller av definitionen

Samarbete

Sotenäs kommun är Lead part i projektet Ren kustlinje och ansvarar för projektledning.

Projektet omfattar totalt 5,8 miljoner euro som fördelas på insatser som de 34 parterna har enats om ska ske under perioden 2016 - 2018. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar projektet med maximalt 2 919 295 euro.

Partners Sverige:

Partners norge:

Partners Danmark:

Projektinnehåll

Ren kustlinje omfattar en rad aktiviteter som inbegriper ett brett perspektiv och arbetsområde kring utmaningen med det marina avfallet.
Projektet är indelade i sex olika områden som vi kallar för Work Package (WP):

WP1 - projektledning

Projektledningen håller ihop och styr projektet på en övergripande nivå.

På nationell nivå finns i respektive land en nationell koordinator vars huvudsakliga uppgift är att koordinera de nationella frågeställningarna, administration, ekonomi samt mäkla kontakter mellan parterna i de tre länderna.

Hos Lead part, Sotenäs kommun, finns en övergripande projektledare (PL) och projektekonom för EU-parterna. Den norska Prosjekteiern, Östfolds fylkeskommune, är nationell koordinator för de norska parterna och administrerar den norska budgeten. I Danmark är Skagen Uddannelsecenter nationell koordinator.

wp2 - kommunikation & event

Denna WP innehåller fyra delar och som alla stöttar kommunikationsarbetet inom och utanför projektet. Syftet är att öka projekt effektiviteten, bredda kunskapen i olika målgrupper och förändra beteenden för att minska nedskräpningen.

 • Intern & extern kommunikation 
 • Projektmöten, workshops, seminarier 
 • Utåtriktade event och aktiviteter 
 • Löpande utvärdering

wp3 - Tillämpad forskning och modellutveckling

Denna WP syftar tar till att uppnå en ökad processförståelse för hur mikroplast transporteras, fördelas inom området, dvs i vattnet, på botten eller på stränder. inom WP3 ämnar vi ta fram mer kunskap kring hur primära mikroplastpartiklar från avlopp och andra källor (som tex microbeads från ansiktstvätt) eller sekundär mikroplast (dvs nedbrytningsprodukter från annat skräp) bidrar till en miljö och hälsorisker inom KASK-området.

wp4 - minska existerande avfall

WP4 har som mål, gjennom utprøving av nye metoder  og verktøy samt utveksling av ideer, sikre mest effektiv utnyttelse av de økonomiske resurser som er avsatt til strandrydding i kystkommunene rundt Kattegat-Skagerrak. Gjennom utvikling og utprøving av nye metoder og modeller for opprydding og innsamling av marint avfall, ønsker WP 4 å redusere eksisterende marint avfall i strandsonen.

WP4 er nært knyttet til og avhengig av arbeidet/ aktivitetene som skal gjennomføres i «WP3: Tilpasset forskning på forekomst og spredning av marint avfall» og «WP5: Håndtering og bortskaffelse af indsamlet marint affald».

wp5 - omhändertagande och behandling

WP 5 har til formål at sikre, at håndteringen af marint affald i KASK-regionen sker på en intelligent, bæredygtig og inklusiv måde; intelligent ved at sikre en større vidensdeling, styrket samarbejde og fælles innovationssamarbejder blandt kystkommunerne rundt Kattegat-Skagerrak, bæredygtigt ved at udvikle og afprøve nye metoder til en øget genanvendelse og recirkulering af marint affald, samt arbejde målrettet for en nedbringelse af tilførslen af nyt affald, og inklusiv ved at udvikle og afprøve nye socialt inkluderende samarbejder mellem offentlige, private og frivillige aktører.

I WP 5 udvikles og afprøves modeller for, hvordan indsamlet marint affald fra strande, skærgård og havbund videre håndteres og genanvendes eller bortskaffes.  Gennem udveksling af erfaringer og viden, samt fælles udvikling og afprøvning af nye metoder, skal WP 5 bidrage til at der i kystkommunerne i KASK-regionen etableres den for lokalområdet bedst mulige håndtering af marint affald, både ud fra et miljømæssigt, økonomisk og socialt perspektiv.

wp6 - minska tillförsel av nytt avfall

WP 6 skal utvikle metodikk for å bedre håndtere og rense ut avfall som allerede er «i omløp», og som uten inngripen vil havne i vann og vassdrag. Vi skal jobbe på tvers av Kattegat-Skagerak og teste ut systemer for effektivisering som kan brukes direkte, som kan videreutvikles i etterkant av prosjektet, og som kan benyttes av alle aktuelle aktører.

Vi skal også utvikle metoder for å endre befolkningens og industriens forståelse av problemene med forsøpling.
Renseanlegg, industri og befolkningen vil være innsatsområdene.

Beskrivelse av partnere WP5

Sotenäs kommun:

Sotenäs, havets kommun, ligger mitt i Bohuslän mellan Oslo och Göteborg.
I kommunen bor ca 9000 personer i kustsamhällen. Sotenäs kan erbjuda en fantastisk livsmiljö med rik och varierad fritid.

http://www.sotenas.se/

Lysekils kommun:

I Lysekils kommun är cirka 14 500 människor bosatta året runt.
Under sommaren ökar kommunens befolkning väsentligt då kommunen är ett semesterparadis för bland andra fritidsboende, semestrande familjer, båtägare och campinggäster.
Lysekil är kommunens centralort med ungefär 7 600 personer. Näst störst är Brastad med cirka 1 800 invånare och på tredje plats kommer Grundsund med cirka 550 invånare.

http://www.lysekil.se

Tjörns kommun:

Tjörn kommun er en kommune i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän i Sverige. Den ligger på øya Tjörn, som er Sveriges sjette største øy.

http://www.tjorn.se

Fiskarföreningen Norden UPA:

FF Norden arbetar med nytillverkning av selektiva trålar och jobbar kontinuerligt med innovativa lösningar för att kunna följa de nya reglerna kring bla utkastförbud. 

FF Norden arbejder med ny produktion af selektive trawl og arbejder kontinuerligt på innovative løsninger med henblik på at overholde de nye regler omkring bla. et forbud mod henkastet affald.

http://www.ffnorden.se/

Västkuststiftelsen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen.

http://vastkuststiftelsen.se

Rygge Kommune:

Rygge er en kommune i Østfold. Den grenser i vest mot Oslofjorden, i nord mot Moss, i nordøst mot Våler, og i øst og sør mot Råde. 

http://www.rygge.kommune.no

Nav:

I alle kommuner er det etablert et NAV kontor. Kommunen og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV kontor vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.
Hovedmålene til NAV er:

·       flere i arbeid og aktivitet
·       færre på stønad
·       et velfungerende arbeidsmarked
·       rett tjeneste og stønad til rett tid
·       god service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
·       en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning


http://www.rygge.kommune.no/helse-og-omsorg/nav/

Movar:

MOVAR er et interkommunalt selskap i Mosseregionen, som leverer vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester til kommunene og innbyggerne i de fem kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.


http://www.movar.no/

Hvaler kommune Skjærgårdstjenesten:

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94.

Skjærgårdstjenesten holder til i Skjærgårdens hus på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn.  Dette er en tjeneste som drives av midler / tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO),Fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene.

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune.


https://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Skjargardstjenesten/

KIMO Danmark:

KIMO er en international miljøorganisation for lokale myndigheder.
KIMO repræsenterer kommuner i interesseområdet, der er Nordsøen, det Irske Hav, dele af Nordatlanten og Østersøen og har medlemmer i flere lande. Alle vestkystkommuner er medlem af KIMO og medlemskabet udvides østpå til Danmarks øvrige kyster.

Som medlemmer af KIMO har vi mange fælles interesseområder. Vi er afhængige af fiskeri, landbrug, turisme og fritidsaktiviteter og de er tæt forbundet med kravet om en ren havmiljø.

http://www.kimointernational.org/networks/denmark/

Hjørring kommune:

Hjørring Kommune er med sine mere end 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa.

https://hjoerring.dk

Jammerbugt kommune:

Jammerbugt kommune er en kommune på nordvestkysten av Jylland i Region Nordjylland i Danmark. 

http://www.jammerbugt.dk

Skagen uddannelsescenter:

Skagen Uddannelsescenter rådgiver virksomheder og enkeltpersoner om uddannelse, ledelse og personlig udvikling, samt bistår med udarbejdelse og administration af udviklingsprojekter.

http://www.serviceteamskagen.dk/services/maritim-uddannelse-finansiel-radgivning/item/skagen-uddannelsescenter

Aalborg Universitet:

http://www.en.aau.dk
http://personprofil.aau.dk/106284

Fredrikshavn kommune:

Frederikshavn kommune er en dansk kommune, dannet ved Kommunalreformen 2007 gjennom sammenslåing av Frederikshavn kommune, Skagen kommune og Sæby kommune. Kommunens administrasjonssentrum er Frederikshavn.

http://frederikshavn.dk/Sider/Forside.aspx