Hur konstgödsel påverkar sjöar och hav

Konstgödsel används för att ge växter och grödor en extra skjuts så att de växer bättre. Konstgödsel består främst av tre näringsämnen, Kväve, fosfor och Kalium, sammanfattat NPK. NPK är så kallade makronäringsämnen som gör att växterna växer snabbt. I förlängningen orsakar dock konstgödsel stora problem för mark och jord genom övergödning, samt orsakar övergödning av sjöar och hav.

 

Varför vill man ha konstgödsel?

Det går att jämföra NPK med snabba kolhydrater som socker och vitt bröd. De ger snabb energi och tillväxt men samtidigt blir kvaliteten sämre. Dessa tre näringsämnen är för lite för vad växterna egentligen behöver. Naturligt i orden finns ett femtiotal mineraler i jorden, vilka alla bidrar till att växterna får den näring som de behöver.

Eftersom NPK ger växter som växer snabbt kan man producera mat i mycket större kvantiteter snabbare. De som förespråkar konstgödsel brukar hävda att fosfor, kalium och kväve faktiskt är är ämnen som växterna behöver.

 

Vad har konstgödsel för nackdelar?

Det finns även andra ämnen som är basala för växtens välmående och tillväxt. Ibland kombinerar man NPK-gödsel dessa ämnen. Ofta inte. Järn, Mangan och zink, tre ämnen som är livsviktiga för växternas hälsa ingår t.ex. inte i NPK. Brist på dessa ämnen kan hämma tillväxten av plantorna, ge missfärgningar och göra så att de vissnar samt få blad att falla av.  Att konstgödsel inte innehåller viktiga näringsämnen innebär därför att det är en ensidig form av näring som inte ger växterna vad de behöver.

Dessutom minskar Konstgödseln jordarnas bördighet. Ensidig konstgödsling ger därför i princip endast energi till växterna samtidigt som den förstör jorden. Eftersom man överanvänt konstgödsel har mycket mark, jordbruksmarker och åkrar, förstörts och ibland blivit obrukbart. Jordbruksutvecklingen under de senaste hundra åren har lett till förstörda jordar och till och med ökenbildning på en del håll i världen.

På sikt är det svenska jordbruket på väg att slå ut sig självt genom att vi förstör själva grunden för odling, nämligen jordens bördighet. Generellt sett räknar man med att vår åkerjord endast har hälften så mycket järn som i början av 1960-talet. Samma sak gäller med andra viktiga mineraler som koppar och magnesium. Dessa siffror har lantbruksuniversiteten tagit fram.

Konstgödsel skapar även problem för människor genom att det orsakar mat med dåligt näringsvärde. Genom att ensidigt satsa på kvantitet i jordbruket kan vi idag framställa enorma mängder mat – med dåligt näringsvärde. Men inte minst orsakar konstgödsel stora problem i våra vatten genom övergödning.

 

Hur övergödning skapar stora problem för sjöar och hav

Allsidig användning av konstgödsel har lett till övergödning i östersjön och i många andra sjöar, vattendrag och i haven vilket orsakar stora problem. Eftersom konstgödsel minskar markernas bördighet blir de snabbt mättade och kan inte ta upp NPK-gödslet. Detta innebär att dessa näringsämnen tar sig ner i vattnet och sprids genom nederbörd till vattendrag och ut i sjöar och hav. Växter på vattnet och vid stränder och kuster som alger växer snabbt och breder ut sig för mycket, något som skapar obalans i det maritima livet. Ämnena skapar även problem direkt för djurlivet eftersom djur och fiskar inte klarar av för mycket av dessa näringsämnen.

Precis som mark och jord inte klarar av övergödning av NPK, så klarar inte heller bottnarna av att ta emot för mycket av dessa ämnen. Detta leder till att bottnarna dör och liv får svårt att överleva. Minskade fiskbestånd och mindre bottenliv orsakar i sin tur ytterligare överväxtlighet. Både på havsytan och vid stränderna ger detta problem för vattennära djur.

Av de tre NPK-ämnena är Fosfor och kväve de största bovarna. Den negativa processen som kväve och fosfor innebär kallas för eutrofiering. För mycket av dessa ämnen i vattnen leder till tillväxt av alger och större vattenplantor, vilket i sin tur leder till att vattnet blir fattigare på syre.

Om det blir för mycket av fosfor kan detta dessutom leda till att alger producerar gifter som är skadliga både för människor och djurliv.  Och för mycket tillförsel av väte å sin sida gör så att vattenintag och ledningar täpps igen, samt att ljuset inte når lika djupt ner i vattnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *